Osrednje mesto, kjer se načrtujejo, koordinirajo in vrednotijo vse aktivnosti, povezane z delovanjem notranjega sistema kakovosti, predstavlja Komisija za kakovost.

Člani komisije

Predsednica:
Jana Skočir, predstavnica učiteljev.

Člani komisije:

Brigita Bratina Peršin, vodja organizacijske enote ljudska univerza, Patricija Rejec, predstavnica svetovalcev v izobraževanju odraslih, Nataša Klobučar Štrancar, predstavnica svetovalcev v izobraževanju odraslih, Renata Bajt Kovač, predstavnica delodajalcev.

Komisijo za kakovost Posoškega razvojnega centra, organizacijske enote ljudska univerza je potrdil Svet javnega zavoda Posoški razvojni center na seji, dne 14. 11. 2023.
Mandat komisije traja štiri leta. Komisija je za svoje delo odgovorna direktorju Posoškega razvojnega centra in Svetu javnega zavoda Posoški razvojni center.

Sestavo, mandat in naloge Komisije za kakovost določa Pravilnik o komisiji za kakovost.

Letna poročila o spremljanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih:

Poročilo za leto 2022
Poročilo za leto 2021

Poročilo za leto 2020
Poročilo za leto 2019
Poročilo za leto 2018

Dostopnost