Trajanje projekta: 1. 06. 2023 – 30. 11. 2024Logotip Erasmus+
Vrednost projekta: 6.420,00 EUR

Projekt Razmišljaj PRO: profesionalno, promocijsko, proaktivno je namenjen izobraževanju in usposabljanju zaposlenih na OE ljudska univerza, ki delajo bodisi kot organizatorji programov izobraževanja za odrasle bodisi kot izvajalci teh istih programov.
Erasmus+ projekti posamezniku – udeležencu v projektu omogočajo osebni in strokovni razvoj. Organizacija, ki sodeluje v projektu, s tem krepi kakovost, pridobiva na internacionalizaciji, veča se povezanost sodelavcev in vodstva znotraj institucij in nenazadnje, organizacija se odpira tako v lokalno kot širše okolje (več na https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/).

V projektu se bomo osredotočili na:

  • mreženje in iskanje novih partnerstev ter posledično razvijanje novih projektov,
  • izpopolnjevanje zaposlenih na področju promocije, dela z ranljivimi ciljnimi skupinami in poučevanja tujih jezikov,
  • izmenjavo znanj, izkušenj in metod na področju izobraževanja odraslih,
  • oblikovanje izobraževalnih modulov, ki jih bomo ponujali v nadaljnjih letih.

Z vsebinami, na katerih bo poudarek tekom projekta, bomo zasledovali cilje, ki so ključno povezani z našim poslanstvom in vizijo ter so v skladu s smernicami izobraževanja odraslih Evropske komisije:

  •  izvajati kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter stalna skrb za razvoj kakovosti na OE LU,
  • omogočati izobraževanje čim širšemu krogu učečih se,
  • povezovati, sodelovati in vključevati različne profile in organizacije v lokalni skupnosti, na nacionalnem nivoju in izven,
  • razvijati nove zamisli in uporabljati inovativne pristope pri vključevanju v in izobraževanju samem,
  • odgovorno ravnati v skladu z našimi vrednotami, spoštovanje enakopravnosti, dostojanstva ter nepristranskosti.

Dodatne informacije o projektu pri koordinatorici projekta:
Anja Colja
T: 05 38 41 512
E-pošta: anja.colja@prc.si

Program financira Evropska Unija.

Dostopnost