Logotip Erasmus+


Trajanje projekta:
1. 12. 2020 – 30. 11. 2022
Vrednost projekta: 21. 437,00 EUR

Projekt, na katerega smo se prijavili v začetku leta 2020 in ga potem v drugi polovici tega istega leta tudi dobili, je namenjen izobraževanju in usposabljanju zaposlenih na OE ljudska univerza, ki delajo bodisi kot organizatorji programov izobraževanja za odrasle bodisi kot izvajalci teh istih programov.
Erasmus+ projekti posamezniku – udeležencu v projektu omogočajo osebni in strokovni razvoj. Organizacija, ki sodeluje v projektu, pa s tem krepi kakovost, pridobiva na internacionalizaciji, veča se povezanost sodelavcev in vodstva znotraj institucij in nenazadnje, organizacija se odpira tako v lokalno kot širše okolje (več na https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/).

V projektu se bomo zato osredotočili na:

  • mreženje in iskanje novih partnerstev ter posledično razvijanje novih projektov,
  • izpopolnjevanje zaposlenih na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami,
  • izmenjavo znanj, izkušenj in metod na področju izobraževanja odraslih,
  • oblikovanje izobraževalnih modulov, ki jih bomo ponujali v okviru Erasmus+ v nadaljnjih letih.

Z vsebinami, na katerih bo poudarek tekom projekta, bomo zasledovali cilje, ki so ključno povezani z našim poslanstvom in vizijo ter so v skladu s smernicami izobraževanja odraslih Evropske komisije:

  •  izvajati kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter stalna skrb za razvoj kakovosti na OE LU,
  • omogočati izobraževanje čim širšemu krogu učečih se,
  • povezovati, sodelovati in vključevati različne profile in organizacije v lokalni skupnosti, na nacionalnem nivoju in izven,
  • razvijati nove zamisli in uporabljati inovativne pristope pri vključevanju v in izobraževanju samem,
  • odgovorno ravnati v skladu z našimi vrednotami, spoštovanje enakopravnosti, dostojanstva ter nepristranskosti.

 

Dodatne informacije o projektu pri koordinatorici projekta:
Nika Kikelj Maver
T: 05 38 41 514
E-pošta: nika.km@prc.si

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Dostopnost