Temeljne kompetence v dolini Soče

Naslov operacije: Temeljne kompetence 2023–2029

Naslov projekta: Temeljne kompetence v dolini Soče

Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)

Partner v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)

Obdobje trajanja projekta: od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Vrednost projekta: 1.508.975,11 EUR

Sofinanciranje projekta: Evropska unija (40%) in Republika Slovenija (60%)

Opis projekta

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet projekta je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina: projekt namenja posebno pozornost skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
– nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj)4,
– aktivni, ki so stari 55 let ali več,
– tujci,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

 

Dodatne informacije: Jana Skočir, 05/38-41-513, jana.skocir@prc.si

 

Operacijo Temeljne kompetence 2023-2029 sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/

Spletni portal Evropska sredstva: https://evropskasredstva.si/

Dostopnost