Naslov projekta: Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022
Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostali partnerji v konzorciju: Posoški razvojni center, Ljudska univerza AjdovščinaŠolski center Nova Gorica – Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost operacije: 684.000 EUR

V konzorciju za Goriško bomo z informiranjem in svetovanjem (po modelu ISIO) približali vseživljenjsko učenje čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje. Namen projekta je izboljšanje tistih kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Ob tem bomo za vse zainteresirane izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, kar bo posamezniku služilo kot povratna informacija in hkrati spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa kot informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja ter kompetence podjetje potrebuje.

Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, ki še posebej poudarja pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih. Slednje naj bi delodajalce dodatno spodbudilo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu in večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja.

Cilji svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih temeljijo na:

  1. zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
  2. zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
  3. učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

Kot dislokacija Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica:

  • Vsako leto soustvarjamo nacionalne Dneve svetovalnih središč.
  • Svetovanje za izobraževanje, učenje in karierni razvoj za zaposlene udeležence izvajamo brezplačno, saj projekt “Svetovanje zaposlenim 2016–2022” sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
  • Razvijamo partnerska omrežja (organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd.), ki so pomembna za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje, za učno uspešnost in zmanjšanje socialne izključenosti. S partnerji se po potrebi srečujemo tudi na Kreativnih zajtrkih – tematskih delovnih srečanjih, ki so priložnost za povezovanje in skupno delovanje v lokalnem okolju.

Več informacij dobite na povezavi Za znanje.

Kakovost informativno svetovalnega dela spremljamo po modelu kakovosti ISIO.

Kontaktna oseba:
Patricija Rejec, tel.: 05/38 41 506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

Projekt Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022 se izvaja v okviru Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Dostopnost