Naslov projekta: Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba
Izvajalec javne službe na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Cerkno: Posoški razvojni center, enota ljudska univerza
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kaj zajema svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (IO), ki se izvaja kot javna služba?

Zajema svetovalno dejavnost pri:

Kaj je njen glavni namen?

  • Večja dostopnost izobraževanja in učenja za odrasle,
  • večja vključenost odraslih v izobraževanje in učenje,
  • večja uspešnost in učinkovitost izobraževanja in učenja odraslih. 

Komu je namenjena?

Brezplačna svetovalna dejavnost v IO je namenjena vsem odraslim (potencialnim in že vključenim udeležencem),  ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in so stari vsaj 15 let ter želijo pridobiti, razširiti oziroma poglobiti svoje znanje in spretnosti zaradi potreb dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Kako svetovanje poteka?

Svetovanje izvajamo individualno ali v manjših skupinah.

Poteka lahko:

– osebno v prostorih Posoškega razvojnega centra, na terenu ali v podjetjih, ki nas povabijo,

– na daljavo prek telefona, e-pošte ali po predhodno dogovorjenem video-komunikacijskem kanalu (npr. Zoom).

Kontaktna oseba:
Patricija Rejec, tel.: 05/38 41 506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

Svetovalke:

Anja Colja, 05/ 38 41 512, anja.colja@prc.si
Nataša Klobučar Štrancar, 05/ 38 41 887, natasa.ks@prc.si
Nika Kikelj Maver, 05/38 41 514, nika.km@prc.si

Več informacij dobite na povezavi: TUKAJ  

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja kot javna služba. Financira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Posoški razvojni center, enota ljudska univerza jo izvaja na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Cerkno.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča ISIO (informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih) in Središča za samostojno učenje (SSU) na Posoškem razvojnem centru, organizacijski enoti ljudska univerza ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik mora osebne podatke posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Posoškem razvojnem centru vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Posoškem razvojnem centru, organizacijski enoti ljudska univerza.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Dostopnost