PROGRAM ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske družbe.

Program obsega skupaj 180 ur in in je sestavljen iz dveh modulov: začetnega (60 ur) in nadaljevalnega modula (120 ur). Izvaja se 2 do 3-krat tedensko po 3 do 4 ure na sedežu Posoškega razvojnega centra, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

Naročnik projekta je Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Projekt traja od 15. 6. 2023 do 30. 4. 2024. V tem obdobju bomo na Posoškem razvojnem centru izvedli 4 tečaje slovenskega jezika: 2 tečaja od septembra do konca decembra 2023 in 2 tečaja od januarja do konca aprila 2024.

KDO SE LAHKO UDELEŽI PROGRAMA?

Do udeležbe v programu so upravičeni državljani tretjih držav, ki:

• v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in njihovi družinski člani, če imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine,

• imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost tega dovoljenja in veljavnost prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje neprekinjeno vsaj 24 mesecev, in njihovi družinski člani, če imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine. V 24 mesečno veljavnost dovoljenja se šteje tudi čas prebivanja na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje,

• so družinski člani slovenskega državljana ali državljana Evropskega gospodarskega prostora in v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanja družinskega člana,

• v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer v ta enoletni rok všteje tudi čas od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja.

Več informacij najdete na spletni strani: https://infotujci.si/

VPIS

Informativno prijavnico oddate TUKAJ (spletna prijavnica). Po prejemu informativne prijave vas bomo poklicali in povabili k vpisu. Vpis poteka na sedežu Posoškega razvojnega centra, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

Ob vpisu morate predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga dobite na upravni enoti.

CENA

Program je za udeležence brezplačen. Stroške programa krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropska Unija.

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI

Če ste program obiskovali najmanj 80% ur (144 ur), ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Izpite izvajajo pooblaščeni izpitni centri. Seznam najdete tu: https://centerslo.si/izpiti/roki-izpitov/prijava/roki-izpitov-zunanjih-izvajalcev/.

Več informacij:

Jana Skočir (Posoški razvojni center), 05 38 41 513 ali jana.skocir@prc.si

___________________________________________________________________________

VEČ O PROGRAMU ZIP

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev – ZIP je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Kratek vsebinski povzetek programa

Začetni modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004). Sestavljen je iz sedmih vsebinskih področij:

 1. Osebna identiteta: Predstavljanje in pozdravljanje, Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci
 2. Stanovanje in bivanje, družina in dom
 3. Trg dela in delovno mesto
 4. Zdravje in socialna varnost
 5. Izobraževanje
 6. Javno življenje v Sloveniji
 7. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

Nadaljevalni modul omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale). Sestavljen je iz desetih vsebinskih področij in uvodnega modula:

 1. Osebna identiteta: Predstavljanje, spoznavanje, Življenje v novi deželi, Moje življenje, delo in interesi
 2. Družina in dom: Družina v novem okolju, Najem bivališča
 3. Delo in poklic, trg dela: Iskanje zaposlitve …
 4. Zdravje in socialna varnost: Zdravje in higiena, Zdravje otrok …
 5. Izobraževanje
 6. Javno življenje: Javne ustanove, Storitve, Družabno življenje
 7. Ekonomika: Naročanje hrane in pijače, Nakupovanje
 8. Okolje in prostor: Naravno okolje, rastline in živali, Čas in vreme, Orientacija v prostoru, promet
 9. Slovenska družba in ustavna ureditev: Mediji, Slovenija in Evropska unija
 10. Slovenska kultura, zgodovina in tradicija
Dostopnost