Učenje slovenskog jezika za doseljenike

U Posoškom razvojnom centru – u sudjelovanju s izvođačima programa ZIP: Početna integracija doseljenika – svake školske godine odvija se tečaj slovenskog jezika koji uključuje i sadržaje s područja poznavanja slovenskog društva.

Tečaj se izvodi u opsegu 60, 120 ili 180 sati i besplatan je jer ga sufinansira Ministarstvo unutrašnjih poslova. Učesnici sami pokrivate troškove gradiva potrebnog za učenje.
Susreti se odvijaju dva puta tjedno u trajanju od tri školska sata.
Polaznici koji imaju najmanje 80% prisustva imaju pravo na prvi besplatan test jezika na osnovnom nivou nakon završetka programa.

Ko može učestvovati?

Mogu učestvovati državljani trećih država koji posjeduju dozvolu za stalni boravak u Sloveniji i njihovi članovi porodice koji posjeduju dozvolu za privremeni boravak, po osnovu spajanja porodice (sve države, osim države članice EEP-a, gdje spadaju države članice Evropske unije, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Na koji način možete učestvovati?

Potvrdu o ispunjavanju uslova za učešće na besplatnom tečaju slovenskog jezika kandidati mogu dobiti u upravnoj jedinici gdje imate prijavljeno stalno ili privremeno prebivalište. Za potvrdu plaćate 22,60 eura.
Pridružite nam se na putu usavršavanja već ove školske godine.

Prijave i informacije:
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
E: patricija.rejec@prc.si

—————————————————————————————————————————

Learning Slovenian language for immigrants
Each year, the Soča Valley Development Centre – in cooperation with the developers of the ZIP programme: Initial Integration of immigrants – organises Slovenian language courses where participants learn the basic of Slovenian language and gain knowledge on Slovenian culture.
The programme offers three courses of different length, 60, 120 and 180 hour course, all free as they are co-financed by the Ministry for Internal Affairs. The participants cover the costs of learning materials.
The courses are normally held twice a week. Each lesson is three school hours long.
Participants with at least an 80% attendance are entitled to a free first exam of Slovene language on a basic level.

Who can apply?

Citizens from third countries with a permanent residence permit and their family members with a temporary residence permit in Slovenia issued for the purposes of family reunification (this does not apply to citizens of EEA member states, i.e. EU states, Norway, Island and Liechtenstein).

How to apply?

Candidates have to get a certificate stating that all the prerequisites needed to participate in the free Slovenian language learning programme are complied with. The candidate can get the certificate at the local government office where the candidate has registered the permanent or temporary place of residence. The certificate costs 22,60 EUR.
Don’t wait and join us on the path towards new knowledge in this school year.

Applications and information:
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
E: patricija.rejec@prc.si

—————————————————————————————————————————
Mësimi i gjuhës sllovene për të ardhurit
Në Qendrën Pasoke të zhvillimit – në bashkëpunim me realizuesit e programit ZIP: Integrimi fillestar i të ardhurve – çdo vit organizohet kursi i gjuhës sllovene, që përmbledh përmbajtje nga fusha e njohjes së shoqërisë sllovene.

Kursi përmbledh 60, 120 apo 180 orë dhe është falas, pasi e financon Ministria e punëve të brendshme. Pjesëmarrësit vetë i mbuloni shpenzimet e materialeve mësimore.
Mësimi bëhet dy herë në javë nga tre orë shkolle.
Për kursantët, që marrin pjesë të paktën 80 % në kurs, është siguruar që pas përfundimit të programit, të kryejnë testin e parë të gjuhës sllovene falas në rangun bazë.

Kush mund të marrë pjesë?

Mund të marrin pjesë nënshtetasit e vendeve të treta, që kanë lejen për qëndrim të përhershëm në Slloveni dhe anëtarët e tyre të familjes, që kanë lejen e përkohshme të qëndrimit , në bazë të bashkimit familjar (të gjitha shtetet, përveç se shtetet e EU-së, ku bëjnë pjesë vendet e Bashkimit evropian, Norvegjia, Islanda dhe Lihtenshtajni).

Si të merrni pjesë?

Vërtetimin për plotësimin e kushteve për pjesëmarrjen në kursin falas të gjuhës sllovene, kandidatët e merrni në Njësinë administrative, ku keni të rregjistruar banim e përhershëm apo të përkohshëm. Për lëshimin e vërtetimit, do të paguani 22, 60 EUR.
Bashkohunu me ne në rrugën e plotësimit të dijeve edhe gjatë këtij viti shkollor.

Rregjistrimet dhe informacionet:
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
E: patricija.rejec@prc.si

—————————————————————————————————————————
Учење на словенечкиот јазик за доселениците
Во Посошкиот развоен центар – во соработка со спроведувачите на програмата ЗИП: Почетна интеграција на доселеници – секоја учебна година се одржува курс за словенечки јазик, кој вклучува и содржини од областа на познавање на словенечкото општество.
Курсот се спроведува во опсег од 60, 120 или 180 часа и е бесплатен, бидејќи го кофинансира Министерството за внатрешни работи. Самите учесници ќе ги покријат трошоците за наставни материјали.

Состаноците обично се одржуваат два пати неделно по три училишни часови.
Посетителите на курсот, чие присуство на курсот е со најмалку 80 проценти, по завршувањето на програмата имаат право на бесплатен прв тест за познавање на словенечкиот јазик на основно ниво.

Кој може да се вклучи?

Може да се вклучат државјани на трети држави, кои имаат дозвола за постојан престој во Словенија и членовите на нивното семејство, кои имаат дозвола за привремен престој, врз основа на обединување на семејството (сите држави, освен државите членки на ЕСП, каде што спаѓаат државите членки на Европската унија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн).

Како да се вклучите?

Потврдата за исполнување на условите за учество во бесплатниот курс за словенечки јазик кандидатите го добиваат во управната единица, каде имаат пријавено постојано или привремено живеалиште. За издавање на потврда се плаќаат 22,60 евра.
Придружете ни се на патот кон усовршувањето уште оваа учебна година.

Пријави и информации:
T: 05/38-41-506 (Патриција Рејец)
E: patricija.rejec@prc.si
Dostopnost